Logo BekoDesign
Web - Apps - Online

Voorwaarden

Download als PDF bestand

Geldig vanaf 6 maart 2018.

1. Algemene bepalingen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘BekoDesign’ of ‘opdrachtnemer’, leverancier van diensten, producten, advies en maatwerk.
  • 'Klant’ of ‘opdrachtgever’, iedere partij die een overeenkomst aangaat met BekoDesign ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten of producten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, producten en diensten van BekoDesign. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk via de website van BekoDesign en worden daarnaast ook bijgevoegd bij offertes.

1.3 Afwijkingen en toevoegingen aan deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Deze voorwaarden worden vermeld bij het plaatsen van een bestelling en bij een offerte. Bij het plaatsen van een bestelling of het (digitaal) ondertekenen van een offerte worden deze voorwaarden geaccepteerd.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervangen van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen & offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

2.2 Prijzen worden in de looptijd van een aanbieding wordt niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is BekoDesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaardingen tot stand, tenzij BekoDesign anders aangeeft.

2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden BekoDesign slechts nadat deze uitdrukkelijk digitaal of schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijsbepalingen & Betaling

3.1 BekoDesign hanteert een aanbetaling van 25% over het geoffreerde bedrag, tenzij anders overeengekomen. Uitgezonderd producten waarbij BekoDesign een betalingsverplichting aangaat met derde partij om het gewenste product te kunnen leveren. In dat geval is het mogelijk dat BekoDesign een aanbetaling tot 100% van het aankoopbedrag hanteert.

3.2 BekoDesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na oplevering van het product, adviesrapport, of geleverde werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door BekoDesign is ontvangen op de, in de factuur gemelde, betalingscondities.

3.3 Alle prijzen op de site en schriftelijke documenten zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De mogelijke gevolgen worden na constatering besproken tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

3.4 Alle gemelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.5 BekoDesign behoudt zicht het recht om verschillende prijzen te hanteren bij verschillende betalingsmethodes, landen en valuta’s. Dit wordt aangegeven tijdens en / of voor het betalingsproces.

4. Termijnen & Incasso

4.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

4.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BekoDesign, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

4.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BekoDesign, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4.4 Voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument heeft BekoDesign pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat BekoDesign de klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

5. Ontwikkeltraject & Oplevering

5.1 De opdrachtnever zal de opdracht met zorg uitvoeren, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de aangenomen opdracht en in achtneming van de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, technieken, afspraken en procedures. Alvorens het uitvoeren van de opdracht kan de opdrachtnemer verlangen dat de opdrachtgever zich schriftelijk geheel of onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

5.2 Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van de opdracht in fasen zal plaatsvinden of indien de opdrachtnemer gebruik maakt van een ontwikkelmethode die uitgaat van een fasegewijze uitvoering, is de opdrachtnemer gerechtig de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 BekoDesign zal zorg dragen voor de installatie van het op te leveren product tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. De opdrachtnemer beslist over de vorm en taal waarin hij de gebruikersdocumentatie verstrekt.

6. Acceptatie & Meerwerk

6.1 BekoDesign zal het op te leveren product volgens de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren.

6.2 Het product zal tussen de partijen gelden als geaccepteerd:

  • indien overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel
  • indien een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de test periode, dan wel de overeengekomen fouten zijn hersteld en gecontroleerd.

6.3 Indien bij het uitvoeren van een overeengekomen acceptatietest blijkt dat het product fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren zal de opdrachtgever BekoDesign hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk over informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het product zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

6.4 Indien bij het uitvoeren van een overeengekomen acceptatietest blijkt dat het product andere fouten dan bedoeld in lid 3 bevat dan zal de opdrachtgever BekoDesign hierover uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk informeren. BekoDesign zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen redelijk termijn te herstellen, waarbij BekoDesign gerechtelijk is tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties aan het product of werkwijze toe te voegen.

6.5 Acceptatie van het product mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, die de operationele of productieve werking van het product redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.6 Indien het ontwikkeltraject in fasen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase een eventuele acceptatie van een eerdere of volgende fase onverlet.

6.7 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende een looptijd van een periodieke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever van de zijne laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestaties van BekoDesign worden verzwaard, dan is er sprake van meerwerk dat voor een overeen te komen vergoeding in aanmerking komt.

6.8 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 7 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en /of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en BekoDesign, kan / kunnen worden beïnvloed.

6.9 BekoDesign is niet verplicht de door haar ontwikkelde software / producten te updaten indien dit niet schriftelijk is overeengekomen en /of de specificaties van de software van derde partijen wijzigen.

7. Hosting & Domeinnamen

7.1 BekoDesign behoudt zich het recht om een vergoeding in rekening te brengen voor de extra configuratietijd wanneer de opdrachtgever de hosting, server(s), SSL certificaat en / of eventuele bijhorende domeinnaam/domeinnamen onder brengt bij een derde partij. De mogelijke vergoeding moet uitsluitend schriftelijk worden afgesproken en bedraagt maximaal €100,- per hostingpakket, €200,- per server, €10,- per SSL certificaat en €10,- per domeinnaam, tenzij anders overeengekomen.

7.2 De onderstaande leden van artikel zeven zijn van toepassing wanneer de opdrachtgever hosting, domeinnamen, privé server(s) en / of SSL certificaten afneemt bij BekoDesign.

7.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door beide partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 maand. De duur van de overeenkomst wordt automatisch verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, de klant wordt hiervan binnen redelijk termijn maar minimaal twee weken van te voren op de hoogte gesteld, tenzij de klant of BekoDesign de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode.

7.4 BekoDesign verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur zodanig ruim is dat bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.

7.5 BekoDesign biedt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht op eerste afroep door de klant alle haar ten diensten staande middelen in te schakelen teneinde van eventuele stroringen en / of gebreken onverwijld op te lossen.

7.6 Onder ‘Fair Use Policy (FUP)’ wordt verstaan ‘onbeperkt’, tenzij het verbruik buitensporig hoog is in verhouding tot vergelijkbare diensten van andere klanten of wanneer het verbruik schade toedient aan andere klanten, BekoDesign of derden partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de geleverde diensten.

7.7 Bij buitensporig gebruik vermeld in lid 7.6 wordt de klant op de hoogte gebracht van het betreffende feit. Daarnaast ontvangt de klant informatie om maatregelen te kunnen nemen.

7.8 BekoDesign behoudt zich het recht om bepaalde diensten (tijdelijk) op te schorten dan wel te beëindigen wanneer gerechtelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de klant aantoonbaar illegale activiteiten uitoefent via bijhorende afgenomen producten. Dit geldt ook wanneer derden hebben ingebroken of zich toegang hebben verschaft tot computerprogramma’s/internetsites (hacken).

8. Opzeggen & Ontbinding

8.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met BekoDesign niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, is BekoDesign gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

8.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en BekoDesign gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn verreist, op het moment dat de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat de klant en /of diens medewerkers illegale teksten, afbeeldingen en /of andere illegale handelingen plaatsen of verrichten met het geleverde product.

8.3 De klant heeft het recht de overeenkomst met BekoDesign tussentijds te beëindigen indien BekoDesign niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met de klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de klant BekoDesign schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn

voor zuivering van de tekortkoming, en BekoDesign binnen die periode niet alsnog aan haar verplichtingen voldoet.

8.4 BekoDesign behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder andere voorwaarden. Dit geldt ook voor het beginnen van een nieuwe ontwikkelfase in een lopend traject.

8.5 Indien de klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan BekoDesign alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van BekoDesign op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit bewuste annulering voortvloeiende schaden.

8.6 Door klanten afgenomen producten worden in het algemeen door BekoDesign niet retour genomen en betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Tenzij anders overeengekomen of wettelijk bepaald.

9. Modificatie & Garantie

9.1 Gedurende een periode van drie kalendermaanden na oplevering van de opdracht aan de klant door BekoDesign zal BekoDesign naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het product niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. BekoDesign garandeert niet dat het product zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend bij een vooraf afgesproken vaste prijs zullen de gebreken zonder extra kosten worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere niet aan BekoDesign toe te reken oorzaken of indien de gebreken bij een mogelijk overeengekomen acceptatie test vastgesteld hadden kunnen worden. Herstel van eventuele verloren gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien het product door anderen dan BekoDesign is gewijzigd, tenzij schriftelijk overeengekomen en volgens strikte voorwaarden. De garantie geldt in dat geval niet wanneer er aangetoond kan worden dat de strikte voorwaarden niet zijn nagekomen.

9.2 De garantie is in beperkte mate geldig wanneer de opdrachtgever de diensten bepaald in artikel 1.1 onderbrengt bij een derde partij. BekoDesign is niet genoodzaakt om eventuele gebreken te herstellen wanneer dit toegerekend kan worden aan de afgenomen diensten van derden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart BekoDesign van alle aanspraken en garantie termijnen waarvoor aansprakelijkheid van BekoDesign jegens klant is uitgesloten en voorst in het bijzonder voor schade als gevolg van:

  • ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie, afbeeldingen, beelden en / of audiobestanden op een internetsite door de klant, medewerkers van de klant en / of derden;
  • het zonder toestemming van klant of BekoDesign inbreken in en / of toegang verschaffen tot computer programma’s/internetsites door derden (hacken);
  • het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

10. Privacy & Klantenbestand

10.1 BekoDesign draagt zorg voor de persoonlijke informatie die de opdrachtgever of potentiële opdrachtgever aan haar verstrekt en beschermd de persoonsgegevens naar beste vermogen.

10.2 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestellingen / opdrachten, het versterken van diensten van BekoDesign, administratieve taken en wettelijke verplichtingen.

10.3 BekoDesign behoudt het recht om de verstrekte gegevens uit te breiden met de gegevens van derden partijen voor informatiewinning, versterken van haar eigen diensten en het voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen.

10.4 De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld indien deze niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling en / of het ontwikkelen van het product, indien deze geen directe betrokkenheid hebben met het marketingbeleid van BekoDesign en niet betrokken zijn bij het verbeteren van bestaande websites, producten en diensten.

10.5 BekoDesign behoudt het recht om haar gebruikers op websites en diensten te volgen om zo de diensten of processen te kunnen verbeteren.

10.6 De behandeling van persoonsgegevens die door klanten aan BekoDesign beschikbaar worden gesteld zijn onderhevig aan een verwerkingsovereenkomst. Deze verwerkingsovereenkomst wordt als losse overeenkomst ondertekend. Bij gevallen waar (nog) geen verwerkingsovereenkomst is ondertekend wordt BekoDesign onthouden van eerder overeengekomen verplichtingen, die afhankelijk zijn van een verwerkingsovereenkomst totdat de overeenkomst gesloten is.

11. Aansprakelijkheid & Overmacht

11.1 BekoDesign is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die schriftelijk aantoonbaar het gevolg is van het handelend door BekoDesign en indien deze schade is ontstaan door het afwijkingen in het opgeleverde product ten opzichte van de specificaties, doch beperkt tot 80% van het factuurbedrag met een maximum van € 2.500, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Indien de betreffende overeenkomst hosting en / of een domeinnaam betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.

11.3 Aansprakelijkheid van BekoDesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 De aansprakelijkheid van BekoDesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever BekoDesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn voor zuivering van de tekortkoming, en BekoDesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat BekoDesign in staat is adequaat te reageren.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BekoDesign meldt.

11.6 Iedere aansprakelijkheid jegens BekoDesign vervalt binnen zes maanden nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

11.7 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.8 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteitsnet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel en niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van BekoDesign gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.9 Overmacht behoudt de betrokken partijen er niet van om de afgesproken vergoeding dan wel gedeeltelijk, in verhouding tot het geleverde werk, te voldoen.

11.10 Indien in het geval van hosting een internetsite of internet dienst ten gevolge van een forse (tijdelijke) of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van BekoDesign, alsmede het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van BekoDesign en leidt dit derhalve niet tot de aansprakelijkheid van schade die de klant daardoor (eventueel) leidt.

12. Eigendom & Licenties

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die BekoDesign bij de uitvoering van softwareontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen ontwikkelde producten, adviezen, ontwerpen, documentatie en werkwijzen, berusten uitsluiten bij BekoDesign (of diens licentiegevers). De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De overeenkomst omvat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van BekoDesign aan de klant.

12.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BekoDesign is het de klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van BekoDesign of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

12.3 De rechten van intellectuele eigendom welke BekoDesign in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

12.4 Het is BekoDesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de ontwikkelde producten. Indien BekoDesign door middel van de technische bescherming ontwikkelde producten te beveiligen is het de klant niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

12.5 BekoDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of her distribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten berusten die de klant heeft aangeleverd zonder BekoDesign op de hoogte te stellen van de betreffende recht of rechten.

12.6 BekoDesign behoudt zich de rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BekoDesign heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

12.7 Alle door BekoDesign in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BekoDesign, totdat de klant alle verplichtingen uit de met BekoDesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.8 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien BekoDesign uit andere hoofde nog enige vordering op de klant heeft.

13. Vindplaats & Toepasselijk recht

13.1 Deze voorwaarden worden opgenomen in een offerte en worden vermeld op de website van BekoDesign en haar diensten.

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BekoDesign.

13.3 BekoDesign is gerechtigd deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen naar eigen inzicht.

13.4 BekoDesign biedt samenvattingen van deze voorwaarden aan in schriftelijke communicatie, op haar website en op websites van haar diensten, aan deze samenvattingen kunnen geen rechten worden ontleend, de volledige versie van de algemene voorwaarden blijven van toepassing.

13.5 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.