Download [PDF]

Menu

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van BekoDesign

Versie geldig vanaf 01-01-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle interactieve BekoDesign-producten, -domeinnamen, -webhosting, -projecten en -diensten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BekoDesign.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 BekoDesign behoud zich het recht voor haar betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld.

2.4 BekoDesign behoudt zicht het recht om verschillende prijzen te hanteren bij verschillende betalingsmethodes, landen en valuta's. Dit wordt duidelijk aangegeven tijdens en/of voor het betalingsproces.

2.5 Prijzen bij projecten worden door een medewerker samengesteld. Hierbij kan een aanbetaling t/m 25% van het totaalbedrag worden gevraagd.

3. Zichttermijn / herroepingsrecht

3.1 BekoDesign neemt geen producten, domeinnamen en/of licenties terug, wanneer er iets mis is vragen wij contact op te nemen met een medewerker van BekoDesign, deze zal vervolgens bepalen hoe de betreffende schadeloos kan worden gesteld.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien je een bestelling plaatst bij BekoDesign of een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BekoDesign. BekoDesign houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie voor meer informatie onze Privacy Statement.

4.2 BekoDesign respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 BekoDesign maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4 Bij gegevensbeheer is de privacy statement van toepassing.

5. Aanbiedingen

5.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BekoDesign zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BekoDesign slechts nadat deze uitdrukkelijk digitaal of schriftelijk zijn bevestigd.

5.4 Aanbiedingen van BekoDesign gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.5 BekoDesign kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen BekoDesign en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door BekoDesign op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 BekoDesign behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder andere voorwaarden.

7. Overmacht

7.1 BekoDesign is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 BekoDesign behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BekoDesign gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 BekoDesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door producten, instellingen en/of diensten zelfstandig te wijzigen of verkeerd aanwenden van de producten. Je bent zelf verantwoordelijk voor een back-up.

8.2 Ook op aansprakelijkheid is overmacht van toepassing. Zie 7.3.

8.3 In geen geval is BekoDesign verplicht om tot volledige terugbetaling over te gaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door BekoDesign geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BekoDesign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.